ANTIKRISTS ÅBENBARELSE

ANTIKRISTS ÅBENBARELSE


Vi læser i 2. Tess. 2,1-4:   Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående.  Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom.


Der ligger det i ordet ”at åbenbare”   at ”fjerne et dække”.

Når for eksempel en kommune beslutter at bytorvet skal prydes med et kunstværk, og bestiller en kunstner til at kreere et sådant kunstværk, så sker der ofte det at man planlægger en begivenhed, hvor kunstværket skal afsløres/åbenbares for byens indbyggere, og det foregår så således at der lægges et klæde over kunstværket, så ingen kan se det, og man inviterer alle til at møde op på bytorvet på et bestemt tidspunkt, og borgmesteren eller en anden  trækker klædet væk fra kunstværket, så alle fremmødte kan se hvad deres skattepenge er blevet brugt til. Dem, statuen bliver åbenbaret for er dem, der i tro på at åbenbarelsen vil finde sted er mødt op til begivenheden.

Vi ser så i 1. Joh. 2, 18:Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.

 

der er altså allerede  fremtrådt mange antikrister: Op igennem historien er der en lang række personer, der har været antikrister med lille a. De har alle karaktertræk, der fortæller noget om den endelige Antikrist. Et helt klart eksempel er det Jesus nævner her i Matt. 24,15:Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det!  

Det Jesus her henviser til er Dan. 11,29-31:Til den fastsatte tid trænger han igen ind i Sydens land; men denne gang går det ikke som før:  Kittæiske skibe kommer imod ham, han taber modet, vender om, retter sin vrede mod den hellige pagt og bringer den til udførelse. Før han vender tilbage, mærker han sig dem, der har svigtet den hellige pagt.  Nogle af hans hærstyrker tager opstilling og vanhelliger helligdommen, den faste borg; de afskaffer det daglige offer og opstiller Ødelæggelsens Vederstyggelighed.

Grækeren Antiochus IV Epiphanes  opfyldte denne profeti da han indtog Jerusalem og opstillede et statue af Zeus i templet og forlangte at jøderne skulle tilbede denne statue, og Daniel profeterer så således om den endelige Antikrist i Dan. 12,11:Fra den tid det daglige offer bliver afskaffet og Ødelæggelsens Vederstyggelighed opstillet, går der 1290 dage.  Lykkelig den, der holder ud og oplever 1335 dage.

 

Jeg vil også nævne Judas Iskariot, som en type på Antikrist, Der er nemlig kun 2, der omtales, som fortabelsens søn. Det er Antikrist og Judas.

Judas udgav sig for at være en, som havde omsorg for de fattige, selv om han var en tyv, det kan vi se i Joh. 12,3-6:Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie.  Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da:  »Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?«  Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv; han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den.

Antikrist vil sikkert udgive sig for at være en hengiven kristen med stor omsorg for de fattige!

  Vi kan så læse i John. 13,21-24:Da Jesus havde sagt det, kom han i oprør og vidnede: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.«   Disciplene så på hinanden, usikre på, hvem han talte om.  En af hans disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus.   Ham gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus, hvem det var, han talte om.

Der var ikke én, der foreslog at det kunne være Judas der skulle forråde Jesus, Mange kristne vil sikkert ikke kunne fatte at Antikrist er en forræder, men akkurat, som Jesus her viste de trofaste hvem forræderen var, således vil Jesus til sin tid åbenbare for de sande kristne hvem Antikrist er. Som jeg kommenterede citatet fra 2. Tess. 2: det er dem, der tror Jesus, der vil opleve  dækket fjernet, og derved få hjælp til at gennemskue Antikrist. Jeg vil tillade mig at udvide betragtningen til at det er de sande troende, der får hjælp til at forstå de begivenheder, der bereder Antikrists magtovertagelse, herunder sikkert særligt politiske begivenheder, og jeg for min del har en stærk fornemmelse af at globalisering, som snart sagt alle ser på, som vejen til at redde verden, er en af de værktøjer, som Satan, eller måske endda Gud bruger for at klargøre verden til at tage imod Antikrist med kyshånd.  Vi der tror Jesus må ikke være bange for at gå imod trenden, og se tingene i et andet perspektiv, en det, der konstant præsenteres for os af medier, undervisningsinstitutioner og endda ofte kirkelige organisationer.

Vi må vænne os til at søge visdom hos Jesus alene, for vi har dette løfte i Jak. 1,5-8:Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den.  Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden.   Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd.

Personligt føler jeg at vi lever i en tid, hvor den årvågne kan se at scenen er ved at blive sat for Antikrists magtovertagelse, og jeg vil bestemt anbefale enhver, der bekender sig som en Jesu discipel til at gøre sig rede for ikke at ende, som de 5 tåbelige brudepiger i lignelsen om Guds riges komme, som jo netop drejer sig om Jesu genkomst, der er nært forbundet tidsmæssigt til Antikrists fremtræden. Her er lignelsen i sin fulde ordlyd: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.  Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge.   De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.  De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.  Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn.  Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!  Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand.  Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.  Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.  Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.  Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!  Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.  Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Olien er et billede på indsigt i Guds ord, for lamper har man til at give lys, og Salme 119,105 siger:Dine ord er en lygte for min fod,et lys på min sti.

Indsigt i Guds ord vil hjælpe os til at forstå tidens tegn, og motivere os til at være beredte.

Kristne over hele verden bliver forfulgt i dag, og det er sikkert bare et spørgsmål om tid inden fysisk forfølgelsekommer til vore breddegrader, men vi skal ikke lade os skræmme, for Jesus siger i Matt. 24,6: I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.  Og i Luk. 21,28:Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.«