DER KOMMER EN NAT

DER KOMMER EN NAT HVOR INGEN KAN ARBEJDE

I Joh. 9,1-5 læser vi:  På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen.   Hans disciple spurgte ham: »Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?«  Jesus svarede: »Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.«


 

Der ligger mindst 4 budskaber gemt i denne beretning:


 


1 Nogle af de ofte uforståelige ting, som mennesker udsættes for, sker for at Guds gerninger kan åbenbares på dem,  eller for at Gud kan blive herliggjort. Det er altså ikke mennersket, men Gud, der er i fokus.


 


2 Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde, læser vi i Joh. 9,4: De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde.Og den er efter alt at dømme nært forestående. Åb. 13,11-17:   Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt.Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene.Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live.Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede.Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.


 


3 Jesus påpeger: "Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.", så når Han igen og igen taler om at Han kommer tilbage midt om natten, så fortæller det os at Han kommer på et tidspunkt, hvor lyset er borte fra verden.

Jesus (verdens lys) er altså ikke længere i verden, og det stemmer fint med det 2. Tess. Kap. 2 fortæller os: At Jesus ikke kommer før frafaldet har fundet sted. Tiden op til Jesu komme vil være kendetegnet ved åndelig mørke1 (altså at Jesus har forladt kirken). Jeg tror ikke det er forkert at sige at måden Jesus forlader kirken på er ved at trække talsmanden (Helligånden) bort, og så er det dermed en realitet, at Han, der holder igen er fjernet, som der tales om i 2. Tess. 2,7-8: For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.4 Vi må se til, at vi ikke spilder vor tid på ligegyldige ting, men samvittighedsfuldt udfører det vi er her for, så længe det er dag, for der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde. Ved du ikke specifikt hvad din opgave er, så vid dog at du, som minimum har denne opgave: Matt. 28,19: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene2 til mine disciple3 , idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læg mærke til at Jesus siger ikke ”omvend  alle folkeslagene ”. Nej Han siger ”gør alle folkeslagene til mine disciple ” En sand kristen vil hele tiden have denne indre drivkraft, der driver vedkommende til at adlyde Jesu befaling om at gøre folk til Jesu disciple.

Jesus har andetsteds fortalt os at vi (som Han er) skal være lys41  Tiden for Jesu genkomst omtales hele tiden som nat i i Bibelen, og nat er et billede på trængsel.


 


2  I grundteksten står der egentlig "etniske grupper"


 


3  Man bliver et Guds barn ved tro og dåb, men at blive discipel indebærer at man vokser op og kommer i

    lære hos mesteren selv (Jesus), og oplæringen består både i en teoretisk del og en praktisk del:

    Den teoretiske del er oplæring i Guds ord. Den praktiske del er oplæring i at leve det teoretiske ud i praksis.

    Det kaldes helliggørelse!


 


4 Luk 11,33-36: Ingen tænder et lys og sætter det ned i kælderen eller ind under en skæppe;

   man sætter det i en stage, så de, der kommer ind, kan se lyset.   

   Dit øje er legemets lys. Når dit øje er klart, er også hele dit legeme lyst; men er det mat, er også dit legeme mørkt.   

   Se derfor til, at lyset i dig ikke er mørke!Hvis altså hele dit legeme er lyst og ingen del mørk,

   så vil det være helt lyst, som når lysets stråler skinner på dig.«

   Og Matt. 5,14-16: I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det

   under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.Således skal jeres lys skinne for mennesker,

   så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

   Det er altså meningen at vor livsførelse (vore gerninger) skal vidne om Jesus og ære Gud.